TRegExpr history

Legend:

v. 0.952 2004.01.11

v. 0.951 2002.09.29

v. 0.948 2002.01.03

v. 0.947 2001.10.03

v. 0.942+ 2001.03.01

v. 0.942 2001.02.12

v. 0.941 2001.02.01

v. 0.938 2000.07.23

v. 0.937 2000.06.12

v. 0.936 2000.04.22

v. 0.935 2000.04.19 (by Yury Finkel)

v. 0.934 2000.04.17

v. 0.926 2000.02.26

v. 0.91 2000.02.02

v. 0.90 2000.02.01

v. 0.81 1999.12.25 // Merry Christmas ! :)

v. 0.7 1999.08.22

*(-) in some cases the r.e. [^…] incorrectly processed (as any symbol) (thanks to Jan Korycan)

v. 0.6 1999.08.13 // Friday 13 !

v. 0.5 1999.08.12

v. 0.4 1999.07.20

v. 0.3 1999.06.13

v. 0.2 1999.06.10

v. 0.1 1999.06.09